Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

V.O.F. Minskenwurk

Omvat onderliggende handelsnamen op de volgende website’s:
• www.traininginweerbaarheid.nl
• www.cetnrumvoorverliesenrouw.info

Artikel 1 Definitie
Lid 1.1 In deze algemene voorwaarden geldt als opdrachtnemer Minskenwurk en als opdrachtgever de wederpartij van Minskenwurk. Tenzij door opdrachtgever expliciet anders aangegeven gaat Minskenwurk ervan uit dat haar contactpersoon bij opdrachtgever gemachtigd is opdrachtgever te vertegenwoordigen.
Lid 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder dienstverlening van Minskenwurk onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: het organiseren, voorbereiden en geven van trainingen en workshops, (team) coaching, mediation, advies en management. Tevens wordt hieronder begrepen het leveren van producten ( zoals trainingsmaterialen en overige literatuur) als onderdeel van deze.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Lid 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere dienst, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Minskenwurk en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door Minskenwurk en de opdrachtgever schriftelijk is afgeweken.
Lid 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Minskenwurk, voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken, tenzij voor de levering van de diensten van deze derden aparte voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes, tarieven en kosten
Lid 3.1 Alle offertes van Minskenwurk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Lid 3.2 De door Minskenwurk gemaakte offertes zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Minskenwurk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 60 dagen na offertedatum wordt bevestigd.
Lid 3.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Lid 3.4 Tarieven zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. Zie hiervoor artikel 4.
Lid 3.5 Met betrekking tot de tarieven en de kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, de BTW, materialen, werkmappen, literatuur en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afzonderlijk berekend. De BTW over de in rekening te brengen bedragen wordt berekend conform de geldende belastingwetgeving ten tijde van de levering van de diensten en producten. Mocht de Belastingdienst achteraf besluiten BTW te heffen op door ons geleverde diensten en producten, dan behoudt Minskenwurk zich het recht om deze met terugwerkende kracht in rekening te brengen.
Lid 3.6 Door het ondertekenen van de offerte verklaart u: de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden te hebben gelezen, tevens verklaart u door ondertekening van de offerte hiermee akkoord te gaan.

artikel 4 Tot standkoming van de overeenkomst
Lid 4.1 Het contract tussen Minskenwurk en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door Minskenwurk opgestelde overeenkomst.
Lid 4.2 Opdrachtgever heeft na ondertekening van de offerte veertien werkdagen bedenktijd, binnen deze tijd kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.

Artikel 5 Contractduur en uitvoering van de overeenkomst
Lid 5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Lid 5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de  uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Minskenwurk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Lid 5.3 Minskenwurk zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren overeenkomstig hetgeen in het kader van de opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Minskenwurk geleverde dienst.
Lid 5.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Minskenwurk geschiedt in onderling overleg.
Lid 5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Minskenwurk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Minskenwurk worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Minskenwurk het recht de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging en prijswijziging van de overeenkomst
Lid 6.1 Minskenwurk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer kan worden verwacht dat Minskenwurk de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is Minskenwurk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd: overmacht. Minskenwurk kan gedurende de periode dat de  overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder  verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Lid 6.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en de overeenkomst in kwalitief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en in termijn van uitvoering. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Minskenwurk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Lid 6.3 Indien Minskenwurk met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is zij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 7 Annuleringsvoorwaarden
Lid 7.1 Annulering van een opdracht door de opdrachtgever is kosteloos mogelijk tot 28 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, vanaf 28 dagen tot zeven dagen voor de aanvang van de  uitvoering brengt de opdrachtnemer 50 % van de bovengenoemde prijs in rekening en bij annulering vanaf zeven dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt 100% in rekening gebracht.
Lid 7.2 Bij vooruitbetaling door de opdrachtgever van een (deels) betaalde factuur is de termijn voor terugbetaling maximaal dertig dagen.

Artikel 8 Crediteren
Lid 8.1. Mocht om welke reden dan ook Minskenwurk over gaan tot crediteren van een bedrag. Dan zal Minskenwurk ervoor zorgdragen dit binnen 4 werkweken tot stand is gekomen en het bedrag de ontvangen op de rekening staat.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, werkmappen, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de geleverde diensten zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Minskenwurk. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Copyright en eigendomsrecht
Copyright en eigendomsrecht ontstaat in Nederland automatisch (van rechtswege) door het maken van het werk, de maker heeft dan direct alle rechten. Dat betekent voor u dat zonder verdere informatie, het werk niet mag verveelvoudigen of openbaar mag maken, zonder toestemming van de auteur.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid
Minskenwurk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Minskenwurk aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Minskenwurk, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid deelnemers aan trainingen en opleidingen
De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij het beoefenen van de aangeboden sportdisciplines waaronder; fysieke en mentale training, sparvormen of andere activiteiten, uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De opleiders/trainers doceren een systeem waarbij fysiek contact onvermijdelijk is in het opleiden. Fysiek contact kan variëren van eenvoudige grepen tot duw-, stoot- en traptechnieken, welke een fysieke en/of mentale impact kunnen hebben op de deelnemer. Door aan deze training deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij het onderhavige sportonderricht accepteert. Minskenwurk en het personeel van minskenwurk zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade van goederen of immateriële schade (bv. emotionele schade of lichamelijk letsel) aan personen noch voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de klachtencomissie doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Het beroepen op een rechter.wordt gezien als laatste middel.

Betalings- en annuleringsregeling open Trainingen en opleidingen

Artikel 13 Betaling
Uitnodigingen voor opleidingen en trainingen sturen wij u uiterlijk twee weken van tevoren toe. De factuur voor de training ontvangt u voor aanvang van de training. Betaling uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening factuur.

Artikel 14 Annulering
Tot 6 weken voor aanvang van de opleidingen en trainingen kan de deelname worden geannuleerd zonder betalingsverplichtingen of met terugstorting van betaalde trainingsgelden. Tot 28 dagen voor aanvang is 50% van de bijdrage verschuldigd. Binnen 14 dagen voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de opleidingen en trainingen geven géén recht op  terugbetaling. In overleg met de trainer/opleider kunt u zich laten vervangen. Minskenwurk behoudt zicht het recht voor om in geval van overmacht de opleidingen en trainingen te annuleren. Terugstorten van teveel betaalde opleidingen en trainingsgelden zal binnen 6 weken geschieden.

Artikel 15 BETALINGSVOORWAARDEN OVERIGE Diensten
1. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald.
2. Reclames dient u binnen een week na dagtekening van de originele factuur schriftelijk kenbaar te maken.
3. Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met 15,00 euro aan administratiekosten.
4. Indien u na de herinnering niet binnen 7 dagen tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met 25,00 aan administratiekosten.
5. Indien u na de aanmaning niet binnen een week tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met 35,00 euro aan administratiekosten.
6. Indien u na de laatste aanmaning niet binnen een week tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven aan een Incassobureau
7. U bent in het geval van overdracht aan een Incassobureau, wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.

Artikel 16 Creditereingsregeling
Lid 16.1. Mocht om welke reden dan ook Minskenwurk over gaan tot crediteren van een bedrag. Dan zal Minskenwurk ervoor zorgdragen dit binnen 6 werkweken tot stand is gekomen en het bedrag de ontvangen op de rekening staat.

Vindplaats
Deze voorwaarden zijn op 24 augustus 2021 onder dossiernummer 50352180 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Dhr. K.F. Van der Veen- Modderman
Mevr. H.R. Modderman- van der Veen
Vennoten V.O.F. Minskenwurk


Klachtenregeling V.O.F. Minskenwurk

Onder een klacht verstaan wij alle schriftelijke uitingen van ongenoegen over contacten met V.O.F. Minskenwurk die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Artikel 16 Doel van deze klachtenregeling
Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Artikel 17 Samenstelling klachtencommissie
Voor een juiste behandeling van een klacht heeft V.O.F. Minskenwurk in samenwerking met JAS - administratiekantoor V.O.F. gevestigd te Wijnjewoude een onafhankelijke klachtencommissie aangesteld. Deze commissie bestaat uit drie personen:
1. de voorzitter, Dhr. J. Bennink, onderwijskundige en advanced Rots en Water trainer
2. de secretaris, Joke Holtrust, onderwijskundige en narratief therapeut
3. een algemeen bestuurslid, Dhr. J. Jongsma, eigenaar administratiekantoor

Artikel 18 Indienen van een klacht
Een klacht dient, binnen vier weken na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk (via de email) ingediend te worden bij v.o.f. Minskenwurk, die op zijn beurt ervoor zal zorgdragen dat deze per ommegaand aan de leden van de klachtencomissie wordt verzonden.

v.o.f. Minskenwurk
t.a.v. de leden klachtencommissie
Earnewarre 13
9263 TB te Garyp
• info@minskenwurk.nl

De e-mail of brief bevat tenminste
- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht
- de handtekening van de klager

Artikel 19 Vertrouwelijk
Alle correspondentie betreffende de klacht wordt vertrouwelijk behandeld en bewaard tot drie maanden na de afhandeling van de klacht. Aan degene (n) op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt  een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. De indiener ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging van de klachtenbrief.

Artikel 20 De behandeling van de klacht
De klachtbehandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering worden gehoord. Voor het houden van een zitting is vereist, dat minimaal twee leden van de klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen en kan daartoe deskundigen inschakelen en uitnodigen voor de hoorzitting. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen;
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 21 De uitspraak
Binnen twee weken na de hoorzitting geeft de klachtencommissie een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager en de aangeklaagde. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de aangeklaagde. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de klager en de aangeklaagde zijn afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij eenklachtencomissie die wordt gevormd uit een lid aangeleverd door de klager en een lid aangeleverd door de aangeklaagde. Het oordeel van deze commissie is bindend voor de klager en de  aangeklaagde.

Artikel 22 Termijnen
De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht. De klacht wordt binnen zes weken na de dag van de hoorzitting afgehandeld. De klager krijgt de uitspraak van de klachtencommissie binnen zes weken na ontvangst schriftelijk medegedeeld.

Artikel 23 Verlenging
Verlenging van deze laatstgenoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de betrokkenen  schriftelijk bekend met vermelding van de termijn waarbinnen de uitspraak zal plaatsvinden

Vindplaats
Deze voorwaarden zijn op 24 augustus 2021 onder dossiernummer 50352180 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Dhr. K.F. Van der Veen- Modderman
Mevr. H.R. Modderman- van der Veen
Vennoten V.O.F. Minskenwurk